• چگونه از زردی نوزاد پیشگیری کنیم
  اگر تمایل دارید که نوزادتان را از گرفتاری به زردی در امان نگاه دارید پس بهتر است تا به صورت مداوم و مکرر او را از شیر خود تغذیه نمایید. استفاده از رنگ های زرد نیز در ایجاد زردی می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد. پس از رنگ زرد برای لباس های نوزاد استفاده نکنید. چرا که استفاده از این رنگ لباس می تواند در تشخیص زردی تاثیر گذار باشد.
  پیشگیری از زردی نوزاد با حجامت
  پیشگیری از زردی نوزاد در دوران بارداری یکی از روش های پیشگیری از زردی است. بسیاری بـر این بـاورنـد که حـجامـت نـوزاد بـاعـث کاھـش زردی و پیشگیری از زردی نوزاد می شـود. این درست است که زردی در نوزادان نـاشی از افـزایش بیلی روبین در خـون بـوده و در حقیقت این خـون و عـوامـل وابسـته بـه آنسـت که در بـروز زردی دخـالـت دارد. ولی با این حال حجامت نوزاد بدلیل خطرات زیاد و اثربخشی کم در زمینه درمان زردی و پیشگیری از زردی نوزاد به ھیچ وجه توصیه نمی شود. اگـر چـه در بـرخی مـوارد بحـرانی که احـتمال خـطر بسیار بـالاسـت. پـزشک ممکن اسـت دسـتور بـه تـعویض خـون نـوزاد بـدھـد. اما تـعویض خـون، عـوارض و خـطراتی که در مـورد حـجامـت بـه آن ذکر شـد را نـداشـته و این امـر بـا حـجامـت کامـلا متفاوت است. تغذیه صحیح در بارداری و شیردهی می تواند در پیشگیری از زردی نوزاد در دوران بارداری موثر باشد. جهت پیشگیری از زردی نوزاد در خانواده هایی که زردی وجود داشته است بهتر است با پزشک مشورت نمایید. احتمال پیشگیری از زردی نوزاد ناشی از ناسازگاری های خونی بسیار کم است و بهترین راه درمان زردی است.
  درمان زردی نوزاد با استفاده از دستگاه فتوتراپی
  در حـال حـاضـر علمی تـرین و تـنھا روش درمـان قطعی جهت پیشگیری از زردی نوزاد، اسـتفاده از دسـتگاه ھـای زردی نـوزاد یا فـتوتـراپی اسـت. این دسـتگاه ھـا بـا تکنولـوژی بـالایی سـاخـته و بھینه شـده است. شـما نیاز بـه خـرید یک دسـتگاه فـتوتـراپی با قیمت بالا نـدارید! اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد بـاعـث صـرفـه جـویی کلانی در ھـزینه ھـای شـما می شود. هزینه اجاره دستگاه زرد نوزاد بسیار مقرون به صرفه هستند. از خدمات ما در زرد ایران در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره نمود: • نـصب و جـمع آوری رایگان • مـشاوره پیشگیری از زردی نوزاد و درمان • مشاوره استفاده از دستگاه • مشاوره انتخاب دستگاه زردی نوزاد • آمـوزش نـحوه عملکرد دسـتگاه فتوتراپی • پشتیبانی 24 ساعته • آموزش تلفنی و حضوری • تست زردی بدون خون گیری در منزل • گارانتی اجاره دستگاه فتوتراپی خـدمـاتی اسـت که ما بصورت رایگان به شما ارائه می دھیم. بـه ھـمراه قـرارداد اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد، شـما یک گـارانتی کامـل از مـا دریافـت می کنید. اگـر بـه ھـر دلیلی در مـدت زمـان مـقرر که در ٩٩ درصـد مـوارد بین دو تـا سـه روز اسـت، نتیجه مـطلوب را نـدیدید، می توانید ھـمان دسـتگاه یا حتی دسـتگاه فتوتراپی جـدید را بـرای مـدت ١٠ روز دیگر بـصورت رایگان در اختیار داشته و تا درمان قطعی نوزاد دلبندتان نزد خود نگھدارید. برای کسب اطلاع بیشتر یا اجاره دستگاه زردی نوزاد، در ھر ساعت از شبانه روز که تماس بگیرید، ما را خوشحال و مفتخر نموده اید! جهت مشاوره پیشگیری از زردی نوزاد و مشاوره درمان زردی نوزاد با ما تماس بگیرید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  بدون دیدگاه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *