شرکی زردایران ارائه دهنده خدماتی جامع و با کیفیت در زمینه درمان زردی نوزاد است. این خدمات به بخشهای مختلفی تقسیم می شود که در این برگه با آنها آشنا می شوید. برای آگاهی از محصولات زردایران می توانید به برگه محصولات ما مراجعه فرمایید.

اجاره دستگاه زردی نوزاد

ھـمواره گـفته ایم که اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد بـه صـرفـه تـرین و سـاده تـرین راه حـل درمـان زردی نـوزاد اسـت. ً از آخـرین فـناوری روز دنیا بـرای حـل مشکل خـود اسـتفاده کرده ھمچنین بـا اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد عـملا اید. ھـمانـطور که می دانید زردی نـوزاد از دیربـاز بـوسیله راھکارھـای سنتی نیز درمـان می شـده که بـرخی از آنـھا دیر بـازده و حتی بـرخی نیز خـطرنـاک بـوده انـد. بـطور مـثال اسـتفاده از لامـپھای فـلورسـنت (مھـتابی) مـعمولی که بـه نـظر راھکاری تـأثیر گـذار بـنظر می رسـد، در عـمل شـامـل نـقوصی می شـود که این گـزینه را در ردیف اول انـتخابـھا زیر سـئوال می بـرد. در اسـتفاده از لامـپھای فـلورسـنت عـادی مـوارد وجـود دارد از قبیل ایجاد گـرمـای غیر اسـتانـدارد تـوسـط لامـپھا که خـود بـاعـث اذیت شـدن نـوزاد می شـود. ھمچنین خـطر شکست لامـپ را نیز نـباید فـرامـوش کرد. از اینھا گـذشـته طـول مـوج لامـپ ھـای فـلورسـنت دقیقاً طـول مـوجی نیست که بـتوانـد بھـترین تـأثیر را روی زردی نـوزاد بـگذارد. در عـوض دسـتگاه ھـای مـخصوص درمـان زردی نـوزاد از تـمام این جـھات تصحیح و بھینه شـده اسـت. عـلاوه بـر این، دسـتگاه زردی نـوزاد بـا طـراحی دقیق بـاعـث تضمین راحتی نوزاد می شود.

خدمات جانبی اجاره دستگاه فتوتراپی

اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد از زردایران شـامـل خـدمـاتی اسـت که کار والـدین را راحـت کرده و خیال ایشان را از ھـر بـابـت آسـوده می نـماید. نـصب و جـمع آوری رایگان، آمـوزش کامـل شیوه اسـتفاده از دسـتگاه و تنظیمات لازم از جـمله این خـدمـات اسـت که بـطور رایگان بـه والـدین گـرامی ارائـه می شـود. ھمچنین زردایران یک گـارانتی طـلایی ارائـه می نـماید که طـبق آن در صـورت عـدم حـصول نتیجه مـطلوب، دسـتگاه تـعویض شـده و بـرای مـدت ١٠ روز بـطور رایگان در اختیار والـدین قـرار می گیرد. این گـارانتی اگـرچـه بـخاطـر سـرویس دھی بی نـقص و کیفیت بـالای دسـتگاه ھـای زردی نـوزاد این شـرکت تـابـحال اسـتفاده نشـده اسـت ولی شـبھات و نگرانی ھای والدین را برطرف کرده و ایشان را آسوده خاطر می سازد.

خدمات جانبی

ممکن اسـت شـما نیز از آن دسـته مـتقاضیانی بـاشید که تـابـحال از دسـتگاه ھـای فـتوتـراپی اسـتفاده نکرده انـد. حتی ممکن اسـت تـابـحال یک دسـتگاه فـتوتـراپی را از نـزدیک نـدیده بـاشید! بـرای ھمین مـا خـدمـاتی را پیش بینی کرده ایم که کار شـما را تـا حـد ممکن کم کرده و آسـودگی خیال شـما را بـاعـث می شـود. بـا اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد از زردایران، شـما بـطور رایگان از خـدمـات نـصب، آمـوزش عملکرد و جـمع آوری دسـتگاه بھـره مـند خـواھید شـد. بــعلاوه گــارانتی طــلایی زردایران مبنی بــر تــمدید مــدت درمــان بــرای ده روز بــطور رایگان و در صــورت نیاز تــعویض دستگاه، تضمینی است که می تواند خیال ھر کسی را از بابت حصول قطعی نتیجه مثبت آسوده نماید.

فروش پکیج کامل اجاره دستگاه زردی نوزاد

پکیج کامل اجاره دستگاه زردی نوزاد یک پکیج تمام عیار برای راه اندازی یک کسب و کار پرسود، انساندوستانه و پر اهمیت است. زردایران در راستای گسترش حوزه خدمت رسانی خود اقدام به پذیرش نماینده فعال، آنهم به صورت انحصاری در سراسر کشور نموده است. بر مبنای این برنامه، از هر شهر کشور یک نماینده قابل قبول بوده که می تواند پس از گذران دوره فشرده آموزشی که بوصرت علمی و عملی برگزار می شود، با بهره مندی از وسایل با کیفیت و کامل پکیج، اقدام به راه اندازی کسب و کاری عالی در شهر خود نماید. این پکیج تمامی امکانات لازم برای شروع سرویس دهی بعنوان اجاره دهنده دستگاه های فتوتراپی را داراست.
البته همانگونه که گفته شد، بخاطر انحصاری بودن نمایندگی ها، در هر شهر ایران تنها یک نماینده پذیرفته می شود و اولویت اعطای نمایندگی با تماس و رزروی است که شما انجام می دهید. پس در صورتیکه تمایل به اخذ نمایندگی اجاره دستگاه زردی نوزاد دارید هم اکنون با ما تماس بگیرید. همچنین برای اطلاعات بیشتر می توانید به برگه اخذ نمایندگی مراجعه فرمایید.

پشتیبانی ۲۴ ساعته

اگرچه اجاره دستگاه زردی نوزاد سرویسی است که ما بصورت حرفه ای ارائه می دهیم و حرفه ای بودن در یک امر یعنی کسب درآمد از آن حرفه، ولی واقعیت امر این است که اولویت ما در خدمت رسانی، خود خدمت و خشنودی مشتری است. این یک تجارت صرف نیست و ابعادی فراتر از کسبدرآمد دارد. برای همین است که ما بیش از آنچه شما انتظار دارید در فکرتان هستیم. در فکر شما و نوزاد گرامیتان. و بر اساس همین بینش است که در هر زمینه ای بتوانیم کمک کنیم، در کنار شما خواهیم بود. پشتیبانی ۲۴ ساعته زردایران که همواره در تلاش است کوچکترین نگرانی ها را نیز از شما دور نگه دارد، بارزترین جلوه و راه اثیات حسن نیت ماست.
بهیچ وجه در تماس با ما و ابزار مشکلات و پرسشهای خود ملاحظه نکنید. هر تماس شما ما را به خدمت بیشتر و در نتیجه خرسندی عمیقتر نزدیک می نماید. پس با پشتیبانی زردایران همواره راحت باشید و به محض احساس مشکل با ما تماس بگیرید.

گارانتی طلایی زردایران

الـبته پیش از تـوضیح دربـاره این گـارانتی بـاید این نـوید را بـه شـما بـدھیم که طی سـالیانی که مـا مفتخـر بـه ارائـه سـرویس بـه ھـموطـنان گـرامی خـود بـوده ایم ھـرگـز نیاز بـه اسـتفاده از این گـارانتی نـبوده و تـمامی نـوزادانی که تـحت مـراقـبت مـا روال درمـان زردی را طی نـموده انـد در مـدت زمـان پیش بینی شـده مـوفـق بـه پشـت سـر گـذاشـتن مشکل زردی شـده انـد ولی بـا این حـال بـرای اطمینان بیشتر والـدین و آسـودگی خیال ایشان مـا تضمینی را مـعرفی کرده ایم که مبنی بـر آن، در صـورت عـدم حـصول نتیجه در مـدت زمـان مـقرر، شـرکت مـا بـا تـمدید رایگان مـدت در اختیار داشـتن دسـتگاه زردی نـوزاد بـرای ده روز و حتی در صـورت نیاز بـه تـعویض دسـتگاه فـتوتـراپی، تمھیدات درمـانی خـود را شـدیدتـر نـموده تـا نتیجه مـطلوب حـاصـل آید. تـمامی خـدمـات این گـارانتی بـصورت رایگان و در کمترین زمـان ممکن بـه ھـموطـنان گـرامی ارائـه خـواھـد شـد. پـس بـا آسـودگی خیال، سـفارش اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد خـود را بـرای مـا ارسـال نـموده و در کنار اســتفاده از یک دســتگاه بــا کیفیت، از گــارانتی و خــدمــات نــصب و جــمع آوری و آمــوزش مــحوه عملکرد دستگاه بطور رایگان بھره مند شوید.

تماس با زردایران

پشتیبانی ۲۴ ساعته زردایران همیشه گوش به زنگ است تا لحظه ای شما تنها نمانید! در هر ساعت از شبانه روز و با هر پرسشی که دارید با ما در تماس باشید. ما به خدمتگذاری افتخار می کنیم.

  • 021-77585442
  • 09100160390
  • info [at] zardiran [dot] com

تماس با زردایران

ورود به حساب کاربری

آمار بازدید

امروز143
دیروز394
این هفته143
این ماه6484
بازدید کل92644

اطلاعات شما

  • آی پی شما 54.146.206.127
  • مرورگر شما Unknown
  • نسخه مرورگر
  • سیستم عامل Unknown

افراد آنلاین

3
آنلاین

دوشنبه, 01 بهمن 1397 11:53

ما را دنبال کنید