پیشگیری از زردی نوزاد

بھـترین راه پیشگیری از زردی نوزاد ، تـغذیه مـداوم وی بـا شیر مـادر اسـت.
تحقیقات نـشان داده است نـوزادانی که در بـدو تـولـد کمتر از شیر مـادر تـغذیه می کنند، احـتمال ابـتلای بـه زردی در آنـھا بیشتر اسـت. پـس تـغذیه از این مـنبع سـالـم و کامـل می تـوانـد در روزھـای اول تـولـد نـوزاد، باعث پیشگیری از زردی نوزاد گردد.
جهت پیشگیری از زردی نوزادان بهتر است تـلاش شـود که نـوزاد بـه صـورت مـداوم و مکرر از شیر مـادر تـغذیه نـماید. ھمچنین بھـتر اسـت در انـتخاب رنـگ لـباس نـوزاد از رنـگھایی که بـه رنـگ زرد نـزدیک اسـت اسـتفاده نـشود.
رنـگ زرد لـباس نـوزاد بـاعـث می شـود در صـورت زردی نـوزاد این امـر دیرتـر تـوسـط والـدین تشخیص داده شـود.

پیشگیری از زردی نوزاد با حجامت


بسیاری بـر این بـاورنـد که حـجامـت نـوزاد بـاعـث کاھـش زردی و پیشگیری از زردی نوزاد می شـود. این درست است که زردی در نوزادان نـاشی از افـزایش بیلی روبین در خـون بـوده و در حقیقت این خـون و عـوامـل وابسـته بـه آنسـت که در بـروز زردی دخـالـت دارد.
ولی با این حال حجامت نوزاد بدلیل خطرات زیاد و اثربخشی کم در زمینه درمان زردی و پیشگیری از زردی نوزاد بھیچ وجه توصیه نمی شود.
اگـر چـه در بـرخی مـوارد بحـرانی که احـتمال خـطر بسیار بـالاسـت، پـزشک ممکن اسـت دسـتور بـه تـعویض خـون نـوزاد بـدھـد.
اما تـعویض خـون، عـوارض و خـطراتی که در مـورد حـجامـت بـه آن ذکر شـد را نـداشـته و این امـر بـا حـجامـت کامـلا متفاوت است.
تغذیه صحیح در بارداری و شیردهی می تواند در پیشگیری از زردی نوزاد در دوران بارداری موثر باشد. جهت پیشگیری از زردی نوزاد در خانواده هایی که زردی وجود داشته است بهتر است با پزشک مشورت نمایید. احتمال پیشگیری از زردی نوزاد ناشی از ناسازگاری های خونی بسیار کم است و بهترین راه درمان زردی است.

درمان و پیشگیری از زردی نوزاد اجاره دستگاه زردی نوزاد است


در حـال حـاضـر علمی تـرین و تـنھا روش درمـان قطعی و پیشگیری از زردی نوزاد ، اسـتفاده از دسـتگاه ھـای زردی نـوزاد یا فـتوتـراپی اسـت.
این دسـتگاه ھـا بـا تکنولـوژی بـالایی سـاخـته و بھینه شـده است.
شـما نیاز بـه خـرید یک دسـتگاه فـتوتـراپی با قیمت بالا نـدارید! اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد بـاعـث صـرفـه جـویی کلانی در ھـزینه ھـای شـما می شود.
• نـصب و جـمع آوری رایگان
• مـشاوره پیشگیری از زردی نوزاد و درمان
• مشاوره استفاده از دستگاه
• مشاوره انتخاب دستگاه زردی نوزاد
• آمـوزش نـحوه عملکرد دسـتگاه فتوتراپی
• پشتیبانی 24 ساعته
• آموزش تلفنی و حضوری
• تست زردی بدون خون گیری در منزل
• گارانتی اجاره دستگاه فتوتراپی
خـدمـاتی اسـت که ما بصورت رایگان به شما ارائه می دھیم.
بـه ھـمراه قـرارداد اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد، شـما یک گـارانتی کامـل از مـا دریافـت می کنید.
اگـر بـه ھـر دلیلی در مـدت زمـان مـقرر که در ٩٩ درصـد مـوارد بین دو تـا سـه روز اسـت، نتیجه مـطلوب را نـدیدید، می توانید ھـمان دسـتگاه یا حتی دسـتگاه فتوتراپی جـدید را بـرای مـدت ١٠ روز دیگر بـصورت رایگان در اختیار داشته و تا درمان قطعی نوزاد دلبندتان نزد خود نگھدارید. برای کسب اطلاع بیشتر یا اجاره دستگاه زردی نوزاد، در ھر ساعت از شبانه روز که تماس بگیرید، ما را خوشحال و مفتخر نموده اید!
جهت مشاوره پیشگیری از زردی نوزاد و مشاوره درمان زردی نوزاد با ما تماس بگیرید.

تماس با زردایران

پشتیبانی ۲۴ ساعته زردایران همیشه گوش به زنگ است تا لحظه ای شما تنها نمانید! در هر ساعت از شبانه روز و با هر پرسشی که دارید با ما در تماس باشید. ما به خدمتگذاری افتخار می کنیم.

تماس با زردایران

ما را دنبال کنید