× بحث و تبادل نظر در زمینه اجاره دستگاه زردی نوزاد از شرکت زردایران

اجاره دستگاه زردی نوزاد

بیشتر
1 سال 9 ماه قبل #7 توسط Z@rdir@n@dmin
اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد یک راه حـل ھـوشـمندانـه بـرای درمـان زردی نـوزادان اسـت. زردی نـوزاد در صـورت عـدم تـوجـه و
درمـان بـموقـع می تـوانـد عـوارض جـبران نـاپـذیری داشـته بـاشـد. بـرای مـثال، عـوارض مـغزی و شـنوایی که بـاعـث عـقب
افتادگی ذھنی نوزاد در آینده و یا کاھش و حتی عدم شنوایی وی خواھد شد.
بـا اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد، والـدین می تـوانـند طی دوره ای دو تـا سـه روزه از راھی امـن، مـطمئن و علمی، زردی
نـوزاد خـود را بـا کمترین ھـزینه ممکن درمـان نـموده و نـوزاد خـود را از خـطرات نـاشی از این عـارضـه حـساس بـرھـانـند.
زمـانی که والـدین، سـرویس اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد را بـه زردایران سـفارش می دھـند، تکنسین ھـای مـا سـریعاً وارد
عـمل شـده و عـلاوه بـر نـصب رایگان دسـتگاه، آمـوزش ھـای لازم بـرای اسـتفاده از دسـتگاه را بـه والـدین گـرامی می دھـند.
ً تـمام کارھـایی که نیاز بـه تـخصص دارد
ھمچنین پـس از طی دوره درمـانی، خـدمـات جـمع آوری رایگان آغـاز شـده و عـملا
را از دوش والدین بر می دارند.

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.

زمان ایجاد صفحه: 0.440 ثانیه