اجاره دستگاه زردی نوزاد (فتوتراپی) جهت درمان زردی در منزل

زردایران یک شـرکت مـعتبر و بـا سـابـقه در امـر تـولید، فـروش و اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد و ارائه خدمات فتوتراپی اسـت که از دیربـاز کار خـود را بـا مـحوریت کیفیت در امـر خـدمـات خـود آغـاز کرده و ھـم اکنون یکی از بـرتـرین سـرویس دھـندگـان فـروش و اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد می بـاشـد. زردایران عـلاوه بـر تـولید دسـتگاه ھـای زردی نـوزاد مـحصولات دیگری اعـم از چـشم بـند و شـورت مـخصوص درمـان زردی نـوزاد نیز تـولید می کند و ھمچنین یکی از وارد کنندگان دستگاه زردی نوزاد می باشد.

چرا دستگاه زردی نوزاد را اجاره کنیم؟

اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد بـدلیل مـقرون بـصرفـه بـودن، کارآمـد بـودن و خـدمـات کامـل آن، پـر طـرفـدارتـرین سـرویس زردایران اسـت. مـتقاضیان، بـا اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد، عـلاوه بـر بھـره مـندی از دسـتگاه ھـای پیشرفـته درمـان زردی نـوزاد، خـدمـاتی دیگر اعـم از نـصب، آمـوزش و جـمع آوری را بـصورت رایگان تجـربـه خـواھـند کرد و این امـر بـرای والـدینی که بـه تـازگی صـاحـب فـرزنـد شـده و مـشغله ھـای زیادی در امـر نگھـداری و مـراقـبت از نـوزاد خـود دارنـد کمکی بـزرگ و صـرفـه جـویی در وقـت و انـرژی مـحسوب می شود.

هزینه اجاره دستگاه زردی نوزاد

زردایران بـرای اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد مبلغی بسیار پـایین دریافـت کرده و عـلاوه بـر خـدمـات و دســتگاه بــا کیفیت، گــارانتی مطمئنی بــه شــما پیشنھاد می کند که خیال شــما را از ھــر بــابــت آسوده می نماید. اجاره دستگاه زردی نوزاد با شرط درمان قطعی!

گارانتی طلایی زردایران برای سرویس اجاره دستگاه فتوتراپی خود

اگـر بـه ھـر دلیلی بـا اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد از زردایران بـه مـقصود نـرسیدید زردایران بـا تـعویض دسـتگاه و طـولانی کردن مـدت قـرارداد بـصورت رایگان، تـا درمـان کامـل نـوزاد شـما بـا شـما ھـمراه خـواھـد بـود. اگـرچـه این گـارانتی تـابـحال اسـتفاده نشـده و ھیچیک از مـتقاضیان گـرامی نیازی بـه اسـتفاده از این گـارانتی نـداشـته انـد ولی این تضمین نـشانـدھـنده کیفیت خـدمـات، حـسن نیت و امکان آرامش خیال برای متقاضیان گرامی خواھد بود.

پاسخگویی شبانه روزی زردایران به تماس های شما

ممکن اسـت در خـصوص امـر اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد پـرسـشھایی داشـته بـاشید که نیاز بـه پـاسـخ تخصصی دارد. در این صـورت تـلفن خـود را بـرداشـته و بـا تکنسین ھـای مجـرب زردایران پـرسـشھای خـود را مـطرح نـمایید. مـا سـالـھاسـت که بـا افـتخار پـاسـخگوی پـرسـشھا و نیازھـای ھـموطـنان گـرامی در خصوص فروش، اعطای نمایندگی و اجاره دستگاه زردی نوزاد بوده و ھستیم. زردایران، پیشگام در صنعت تولید و خدمت اجاره دستگاه زردی نوزاد در ایران.

ارجحیت اجاره دستگاه فتوتراپی به خرید آن

اجاره دسـتگاه زردی نـوزاد (دسـتگاه فـتوتـراپی) پـرطـرفـدارتـرین سـرویس مـاسـت. اولین گـزینه در ذھـن والـدینی که بـواسـطه ابـتلای نـوزاد خـود بـه زردی نیاز بـه درمـانی سـریع، آسـان و مـقرون بـصرفـه دارنـد، اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد اسـت. چـراکه بـا تـوجـه بـه طـول درمـان کوتـاه مـدت این عـارضـه و ھمچنین بـرگشـت نـاپـذیر بـودن زردی نـوزاد، خـرید دسـتگاه زردی نـوزاد بھـترین راه ممکن بـنظر نمی رسـد. در عـوض بـا اجـاره دسـتگاه نـوزاد، والـدین می تـوانـند بـا ھـزینه ای بسیار کمتر و ھمچنین بھـره مـندی رایگان از خـدمـاتی مـانـند نـصب دسـتگاه، آمـوزش اسـتفاده و جـمع آوری دسـتگاه از سـھولـت و سـرعـت درمـان نـوزاد خـود لـذت بـرده و ھـزینه ای ھـنگفت را نیز صـرفـه جـویی نـمایند. اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد امـروزه رایج تـرین راھکار بـرای درمـان نـوزادانی اسـت که مـبتلا بـه زردی پـس از تـولـد می بـاشـند. اگـر بــخواھید دســتگاه را خــریداری نــمایید و یا از خــدمــات بیمارســتانــھا اســتفاده نــمایید، عــلاوه بــر کمبودھـای روحی و یا اطـلاعـاتی ھـزینه ای بـالا را نیز بـاید مـتقبل شـوید. ولی اجـاره دسـتگاه نـوزاد راھی اسـت که در مـدت زمـانی انـدک و بـا صـرف ھـزینه ای نـاچیز بـه شـما این امکان را می دھـد تـا علاوه بر نگھداری نوزاد دلبندتان در کنار خود، روال سریع درمان او را نیز ببینید.

مشتریان زردایران

در زمینه اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد مـا ھمیشه بـا افـتخار در کنار ھـموطـنان گـرامی بـوده ایم تـا بـا تـخصص و تجـربـه خـود نـگرانی ھـای غیر ضـروری ایشان را در خـصوص امـور مـالی و درمـانی بـرطـرف نــموده و بــا ارائــه راھکاری طــلایی آنــھا را در کوتــاھــترین مــدت بــه ھــدف بــرســانیم. مشــتریان، بیمارستانھا و پزشکانی که خدمات ما را تجربه نموده اند ھمه گواه این مدعا ھستند.

انواع دستگاه فتوتراپی

دسـتگاه ھـای زردی نـوزاد از نـظر انـدازه، کارایی و سـایر مـشخصات بـا ھـم مـقداری تـفاوت دارنـد ولی ھمگی در فــلسفه عملکرد از یک الــگو پیروی می کنند. تــولیدات مــا در زمینه دســتگاھــھای زردی نـوزاد شـامـل دسـتگاه ھـای ۴ ،۶ و ٨ لامـپ می شـود که طیف نیازھـای روز را بـطور کامـل پـوشـش می دھـد. بـرای اطـلاع بیشتر از مـشخصات فنی دسـتگاھـھا، جـزییات خـدمـات اجـاره دسـتگاه زردی نوزاد و سئوالات فنی و غیر فنی می توانید با ما در تماس باشید.

هزینه اجاره دستگاه زردی نوزاد

یکی از عاقلانه ترین و ایده آل ترین روش ها برای درمان زردی در نوزادان اجاره دستگاه زردی نوزادمی باشد زیرا هزینه اجاره دستگاه زردی نوزاد در مقایسه با هزینه های گزاف بیمارستان بسیار کمتر است. به علاوه خرید دستگاه زردی نیز چند صد میلیون تومان پول نیاز دارد.
از این رو بهتر است که با پرداخت هزینه اجاره دستگاه زردی نوزاد خود را از پرداخت سایر هزینه ها نجات دهید.
در صورت اجاره این دستگاه می توانید آن را در طول درمان زردی نوزاد در اختیار داشته باشید. به علاوه در صورت اجاره دستگاه توسط شما ما تمامی خدمات و آموزش های مورد نیاز را به صورت رایگان به شما عرضه می کنیم. برخی از این خدمات در زیر آورده شده اند:
-نصب دستگاه در محل مورد نظر شما
- راه اندازی دستگاه
- دادن آموزش های لازم به والدین برای کار با دستگاه زردی نوزاد
-پشتیبانی دستگاه زردی نوزاد و پاسخگویی شبانه روزی
-جمع آوری دستگاه پس از تکمیل درمان زری نوزاد

هزینه اجاره دستگاه زردی نوزاد در تهران و شهرستان ها:


هزینه اجاره دستگاه زردی در تهران و شهرستان ها یکسان می باشد. در صورتیکه در شهرستان زندگی می کنید ما دستگاه را برای شما ارسال می کنیم.
به علاوه ما در بسیاری از شهرستان ها نمایندگی فعال داریم. از این رو نمایندگی ما در شهرستان شما مسئولیت نصب و راه اندازی دستگاه و دادن آموزش و اطلاعات مورد نیاز را به شما بر عهده می گیرد. در انتها نیز دستگاه را جمع آوری می کند. از این رو نگران هزینه اجاره دستگاه زردی نوزاد در شهرستان نباشید. ما هیچ گونه هزینه اضافی از شما دریافت نمی کنیم.
اگر تمایل دارید که از هزینه اجاره دستگاه زردی مطلع شوید با ما تماس بگیرید. ما به صورت شبانه روزی پاسخوگی شما هستیم.
از آن جایی که هزینه اجاره دستگاه زردی نوزاد و دستگاه فتوتراپی بسیار پایین و مقرون به صرفه است ما به شما پیشنهاد می کنیم که بجای خرید دستگاه آن را اجاره نمایید.

فروش پکیج کامل اجاره دستگاه زردی نوزاد

اجاره دستگاه زردی نوزاد علاوه بر اینکه یک خدمت با ارزش به جامعه و حرکتی انساندوستانه است، یک کسب و کار پر سود و بابرکت نیز هست. زردایران سالهاست که با جنبه های مختلف این سرویس بصورت درگیرانه تجربه کسب کرده و یکی از نامهای مطرح سرویس اجاره دستگاه زردی نوزاد در کشور است. ما اکنون بر پایه توان تولید با کیفیت، تجربه عملی خدمت رسانی در زمینه اجاره دستگاه زردی نوزاد و با توجه به نیاز تمامی کشور به سرویس اجاره دستگاه زردی نوزاد بر آنیم تا دامنه خدمت رسانی خود را گسرش داده و در تمامی شهرهای کشورمان توان ارائه خدمت به هموطنانمان را داشته باشیم. از اینرو زردایران مبنی بر طرح اعطای نمایندگی خود، آماده پذیرش نماینده انحصاری از تمامی شهرهای کشور است. شما می توانید با صرف هزینه ای اندک و دیدن آموزشهای علمی و عملی رایگان در مدتی کوتاه، کسب و کاری ایجاد کنید که علاوه بر سود سرشار، خشنودی خداوند بزرگ، سلامت جامعه و خرسندی همگان در آن نهفته است.

حتی اگر کوچکترین سررشته ای از اجاره دستگاه زردی نوزاد و دانش مربوط به آن ندارید نیز می توانید این کار را شروع کنید. آنهم با هزینه ای اندک. برای کسب آگاهی بیشتر از چند و چون این فرصت گرانبها، هم اکنون با ما تماس بگیرید. زیرا از آنجا که نمایندگی ها بصورت انحصاری و در هر شهر تنها به یک نفر اعطا می شود، اولویت با تماس بوده و تعلل ممکن است موجب از دست رفتن فرصت شود.

تماس با زردایران

پشتیبانی ۲۴ ساعته زردایران همیشه گوش به زنگ است تا لحظه ای شما تنها نمانید! در هر ساعت از شبانه روز و با هر پرسشی که دارید با ما در تماس باشید. ما به خدمتگذاری افتخار می کنیم.

تماس با زردایران

درباره زردایران

اجاره دستگاه زردی نوزاد، فروش پکیج کامل اجاره دستگاه زردی نوزاد (ویژه نمایندگان) و همچنین عرضه شورت و چشم بند نوزاد مخصوص درمان زردی از پرطرفدارترین خدمات شرکت زردایران است. زردایران سالهاست که با ارائه دستگاههای مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همواره در درمان نوزادان مبتلا به زردی تلاش کرده و خوشبختانه در تمامی موارد موفق بوده است.

درباره ما بیشتر بدانید

آمار بازدید

امروز180
دیروز262
این هفته1008
این ماه4317
بازدید کل100493

اطلاعات شما

  • آی پی شما 34.228.115.216
  • مرورگر شما Unknown
  • نسخه مرورگر
  • سیستم عامل Unknown

افراد آنلاین

4
آنلاین

پنج شنبه, 02 اسفند 1397 18:31

ما را دنبال کنید