× زردی نوزاد، شیوه های درمانی آن، تجربیات علمی و عملی و سایر موارد مربوط به زردی نوزاد

لامپ ھای فلورسنت و مقایسه آن با دستگاه فتوتراپی

بیشتر
1 سال 3 ماه قبل #8 توسط Z@rdir@n@dmin
مکانیسم دسـتگاه ھـای فـتوتـراپی بسیار پیچیده اسـت. این دسـتگاه ھـا عـلاوه بـر اسـتفاده از طـول مـوج ۴٨٠ نـانـومـتر و لامـپ ھـای
ضـدحـرارت بـرپـایه طـراحی خـاصی سـاخـته شـده که در آن پیشگیری از تـمامی آسیب ھـایی که ممکن اسـت در پـروسـه درمـان مـتوجـه
نـوزاد بـاشـد مـورد تـوجـه قـرار گـرفـته اسـت. حـال آنکه اسـتفاده از لامـپ فـلورسـنت بـاوجـود شـباھـت ظـاھـری بـه دسـتگاه زردی نـوزاد، ھیچ
نقشی در درمـان زردی نـوزاد نـخواھـد داشـت. پـس بھـتر اسـت ھـمگام بـا آخـرین دسـتاوردھـای تکنولـوژیک بشـر در زمینه درمـان زردی،
به اجاره دستگاه زردی نوزاد بعنوان راھکار صحیح و اثربخش بیاندیشیم و از راھکارھایی که پایه علمی ندارند پرھیز کنیم.

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.

زمان ایجاد صفحه: 0.331 ثانیه