راھھای پیشگیری از زردی نوزاد

اجاره دستگاه زردی نوزاد

بھـترین راه پیشگیری از وقـوع زردی نـوزاد، تـغذیه مـداوم وی بـا شیر مـادر اسـت. تحقیقات نـشان داده که نـوزادانی که در بـدو تـولـد کمتر از شیر مـادر تـغذیه می کنند، احـتمال ابـتلای بـه زردی در آنـھا بیشتر اسـت. پـس تـغذیه از این مـنبع سـالـم و کامـل می تـوانـد ً در روزھـای اول تـولـد نـوزاد، شیر مـادر زیاد نیست. بـاوجـود این در ھـمان راھکاری بـرای پیشگیری از زردی نـوزاد بـاشـد. مـعمولا شـرایط نیز بـاید تـلاش شـود که نـوزاد بـه صـورت مـداوم و مکرر از شیر مـادر تـغذیه نـماید.

ادامه مطلب...

ھزینه اجاره دستگاه زردی نوزاد

اجاره دستگاه زردی نوزاد

اجاره دسـتگاه زردی نـوزاد راھکاری ھـوشـمندانـه اسـت. چـراکه بـا این کار دیگر نیاز نیست چـند میلیون تـومـان صـرف خـرید یک دسـتگاه فـتوتـراپی نـمایید. بلکه بـا پـرداخـت مبلغی انـدک می تـوانید این دسـتگاه را بـرای تـمامی مـدت درمـان اجـاره نـمایید. عـلاوه بـر آن از خدماتی بھره مند شوید که ھمگی مورد نیاز شما بوده و بطور رایگان به شما ارائه می شود.

ادامه مطلب...

لامپ ھای فلورسنت و مقایسه آن با دستگاه فتوتراپی

درمان زردی نوزاد با لامپ مهتابی

مکانیسم دسـتگاه ھـای فـتوتـراپی بسیار پیچیده اسـت. این دسـتگاه ھـا عـلاوه بـر اسـتفاده از طـول مـوج ۴٨٠ نـانـومـتر و لامـپ ھـای ضـدحـرارت بـرپـایه طـراحی خـاصی سـاخـته شـده که در آن پیشگیری از تـمامی آسیب ھـایی که ممکن اسـت در پـروسـه درمـان مـتوجـه نـوزاد بـاشـد مـورد تـوجـه قـرار گـرفـته اسـت. حـال آنکه اسـتفاده از لامـپ فـلورسـنت بـاوجـود شـباھـت ظـاھـری بـه دسـتگاه زردی نـوزاد، ھیچ نقشی در درمـان زردی نـوزاد نـخواھـد داشـت.

ادامه مطلب...

زردی ناشی از ناسازگاری در خون

دستگاه زردی نوزاد

در بـرخی مـوارد عـدم تـطابـق و وجـود نـاسـازگـاری در خـون مـادر و نـوزاد می تـوانـد بـاعـث بـروز زردی در نـوزاد شـود. بـطور مـعمول، اگـر گـروه خـونی نـوزادانی که مـادران آنـھا گـروه خـونی O دارنـد، A یا B بـاشـد، احـتمال زردی افـزایش می یابـد. الـبته این اتـفاق در تـمامی مـوارد مـنطبق، اتـفاق نمی افـتد بلکه درصـد بـروز زردی را افـزایش می دھــد. زردی نــاشی از نــاســازگــاری خــونی یک زردی شــدید اســت و نیاز بــه بســتری و درمــان دارد.

ادامه مطلب...

اجاره دستگاه زردی نوزاد، راھی قطعی و سریع است

دستگاه زردی نوزاد

در گـذشـته راھکارھـایی سنتی و نیمه علمی بـرای درمـان زردی نـوزاد وجـود داشـت که این نیاز بشـر نیز بـا پیشرفـت عـلم و صـنعت مـورد تـوجـه قـرار گـرفـته و پیشرفـت بسـزایی داشـت. امـروزه بـا وجـود دسـتگاه ھـای پیشرفـته درمـان زردی نـوزاد و در دسـترس بـود خـدمـات اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد دیگر کمتر کسی بـه فکر راھکارھای قدیمی است.

ادامه مطلب...

گارانتی ما برای اجاره دستگاه زردی نوزاد

دستگاه زردی نوزاد

الـبته پیش از تـوضیح دربـاره این گـارانتی بـاید این نـوید را بـه شـما بـدھیم که طی سـالیانی که مـا مفتخـر بـه ارائـه سـرویس بـه ھـموطـنان گـرامی خـود بـوده ایم ھـرگـز نیاز بـه اسـتفاده از این گـارانتی نـبوده و تـمامی نـوزادانی که تـحت مـراقـبت مـا روال درمـان زردی را طی نـموده انـد در مـدت زمـان پیش بینی شـده مـوفـق بـه پشـت سـر گـذاشـتن مشکل زردی شـده انـد

ادامه مطلب...

مشاوره برای اجاره دستگاه زردی نوزاد

دستگاه فتوتراپی

در صـورتی که قـصد اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد را دارید، حتی اگـر قـصد دارید از سـرویس دھـنده ای دیگر دسـتگاه فتوتراپی را اجاره نمایید. یا چنانچه به اطلاعات بیشتری در مورد دستگاه یا اجاره دستگاه زردی نوزاد نیاز دارید، از طـریق پـل ھـای ارتـباطی بـا مـا در تـماس بـاشید. مـا خـوشـحال و مفتخـر خـواھیم بـود اگـر بـتوانیم شـما را در درمـان نوزاد دلبندتان یاری نماییم.

ادامه مطلب...

اجاره دستگاه زردی نوزاد مقرون بصرفه است

دستگاه زردی نوزاد

تـصور کنید که تصمیم اسـتفاده از دسـتگاه زردی نـوزاد را بـرای بـرطـرف کردن زردی نـوزاد خـود دارید. راھـھایی که پیش رو خـواھید داشـت خـرید یا اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد و یا اسـتفاده از خـدمـات بیمارسـتانی اسـت. اگـر بـخواھید یک دسـتگاه زردی نـوزاد را آنـھم بـرای مـدت درمـان دو سـه روزه نـوزاد خـود خـریداری کنید، بـاید ھـزینه ای در حـدود دو میلیون تـومـان پـرداخـت نـمایید. ھمچنین اسـتفاده از خـدمـات بیمارسـتانی بـاعـث می شـود چـند روز از نـوزاد خـود دور بـوده و ھـزینه ای بیش از ھـزینه اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد بـپردازید.

ادامه مطلب...

ما را دنبال کنید