در گـذشـته راھکارھـایی سنتی و نیمه علمی بـرای درمـان زردی نـوزاد وجـود داشـت که این نیاز بشـر نیز بـا پیشرفـت عـلم و صـنعت مـورد تـوجـه قـرار گـرفـته و پیشرفـت بسـزایی داشـت. امـروزه بـا وجـود دسـتگاه ھـای پیشرفـته درمـان زردی نـوزاد و در دسـترس بـود خـدمـات اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد دیگر کمتر کسی بـه فکر راھکارھای قدیمی است.

زیرا با مبلغی بسیار پایین و در زمانی بسیار کوتاه می توان مشکل زردی نوزاد را از طـرق علمی و تضمینی بـه بھـترین نـحو مـداوا کرد. در صـورتیکه شـما ھـم نیاز بـه خـدمـات اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد دارید و یا بـه اطـلاعـاتی در این زمینه نیاز دارید بـا زردایران تـماس بگیرید. مـا ھمیشه در کنار شـما بوده و ھستیم!

چرا اجاره دستگاه فتوتراپی؟

زردی نـوزاد عـارضـه ای اسـت که در روزھـای ابـتدایی پـس از تـولـد نـوزاد رخ داده و عـلل مختلفی دارد. یکی از این دلایل نـاسـازگـاریھای خـون اسـت. در ادامـه بیشتر بـه این مـطلب می پـردازیم. اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد می تواند گزینه ای عالی برای درمان زردی ناشی از این عارضه و یا دلایل دیگر باشد.

خدمات جانبی سرویس اجاره دستگاه زردی نوزاد از ما

مـا ھـمواره عـلاوه بـر گسـترش کمی و حـوزه فـعالیت خـود در خـدمـت رسـانی بـه ھـموطـنان گـرامی، بـه کیفیت و تکامـل خـدمـات خـود نیز انـدیشیده ایم. متخصصین مـا خـود را مـوظـف می دانـند که سـرویس اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد را بـطریقی بـه مـتقاضیان ارائـه کنند که ھـم مشکل ایشان بـدون زحـمت و خـطا حـل شـود و ھـم آسـودگی خیال ایشان تـأمین گـردد. بھمین مـنظور زمـانیکه سـرویس اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد ارائـه می شـود، بـھمراه آن نـصب و راه انـدازی دسـتگاه، آمـوزش نـحوه اسـتفاده از دسـتگاه و پـس از طی دوره درمـانی، جمع آوری دستگاه ھمگی بطور رایگان برای والدین عزیز انجام می شود.

پشتیبانی زردایران از مشتریان خود

دســتگاه زردی نــوزاد یا فــتوتــراپی دســتگاھی اســت که بــرای درمــان زردی نــوزادان طــراحی شــده اســت. ھـمانـگونـه که می دانید زردی در نـوزادان عـارضـه ای شـایع بـوده که بـروز آن می تـوانـد دلایل مختلفی داشـته بــاشــد. از قــدیم الایام درمــان زردی نــوزاد از راه ھــای سنتی صــورت می گــرفــته ولی امــروزه بــا پیشرفــت تکنولـوژی، بشـر بـه اخـتراعی دسـت یافـته که زردی نـوزاد را بسیار سـریع و صحیح درمـان می نـماید. دسـتگاه درمـان زردی نـوزاد طـراحی خـواص و ھـوشـمندانـه ای دارد که بـاعـث می شـود احـتمال خـطا و خـطر در حین درمـان بـه صـفر رسیده و ھمچنین نتیجه حـاصـله کامـلتر و سـریعتر دسـت دھـد. در این دسـتگاھـھا لامـپ ھـای مـخصوصی تعبیه شـده که امـواج نـوری را بـا طـول مـوج ۴٨٠ نـانـومـتر در شـرایطی بـه کودک می تـابـانـد که تـمامی بـدن وی تـحت پـوشـش قـرار گـرفـته و در نتیجه درمـان سـریعتر صـورت می گیرد. در دسـتگاه زردی نـوزاد بـرای مـعضل ایجاد گـرمـا تـوسـط لامـپ ھـا که یکی از مشکلات قـابـل تـوجـه روش درمـان بـا لامـپ فـلورسـنت مـعمولی اسـت تمعیدات کاملی انـدیشیده شـده که بـاعـث می شـود نـوزاد در مـعرض ھیچ گـرمـایی از جـانـب لامـپ ھـا قـرار نگیرد. ھمچنین طـراحی دقیق و علمی دسـتگاه راحتی نـوزاد را تضمین کرده و دسـتگاه زردی نـوزاد را بـه یک تـخت خـواب راحـت بـرای وی تـبدیل می نـماید. لامـپ ھـای دسـتگاه ھـای فـتوتـراپی از نـظر تـعداد بـا یکدیگر تـفاوت دارد. در بـرخی دسـتگاه ھـا ۴ لامـپ نـقش درمـان را ایفاء می نـماید و در بـرخی دیگر ۶ یا ٨ لامــپ. زردایران که یکی از پیشکسوتــان صــنعت تــولید و ســرویس اجــاره دســتگاه زردی نــوزاد در تھــران و شھـرسـتان ھـا می بـاشـد، مـدتـھاسـت که انـواع مـختلف دسـتگاه ھـای فـتوتـراپی را تـولید و یا از تـولیدکنندگـان خـارجی خـریداری و وارد کشور می نـماید. این شـرکت بـا تجـربـه ای طـولانی مـدت در امـر اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد، ھـم اکنون یکی از سـرویس دھـندگـان مـطرح کشور در این زمینه می بـاشـد. اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد از زردایران بــه معنی فکری ھــوشــمندانــه و تصمیمی اســت که درمــان زردی نــوزاد شــما را بــه ســریعترین، مـطمئن تـرین و ھمچنین ارزانـترین نـحو ممکن می نـماید. متخصصین مـا در از ھـمان ابـتدای قـرارداد تـا پـایان دوره درمـانی بـا شـما ھـمراه بـوده و عملیات نـصب و راه انـدازی، آمـوزش نـحوه اسـتفاده از دسـتگاه، جـمع آوری و سـایر خـدمـاتی که شـما نیاز دارید را بـه شـما ارائـه می نـمایند. مـا بـا اسـتفاده از بـه روزتـرین دسـتگاه ھـای درمـان زردی نـوزاد در تھـران و شھـرسـتان ھـا فـقط آمـاده تـماس شـما ھسـتیم تـا در دوره ای بـه کوتـاھی دو تـا سـه روز درمـان قطعی نـوزاد شـما را انـجام داده و شـما را بـا بـالاتـرین تکنولـوژی ممکن و خـدمـات بـا کیفیت در امر اجاره دستگاه زردی نوزاد شگفت زده کنیم.
ھـم اکنون بـا زردایران تـماس بگیرید تـا عـلاوه بـر کسب اطـلاعـات بیشتر از خـدمـات و گـارانتی ھـای دیگری که به ھمراه سرویس ما بطور رایگان به شما ارائه می شود آگاه شوید.

ما را دنبال کنید