الـبته پیش از تـوضیح دربـاره این گـارانتی بـاید این نـوید را بـه شـما بـدھیم که طی سـالیانی که مـا مفتخـر بـه ارائـه سـرویس بـه ھـموطـنان گـرامی خـود بـوده ایم ھـرگـز نیاز بـه اسـتفاده از این گـارانتی نـبوده و تـمامی نـوزادانی که تـحت مـراقـبت مـا روال درمـان زردی را طی نـموده انـد در مـدت زمـان پیش بینی شـده مـوفـق بـه پشـت سـر گـذاشـتن مشکل زردی شـده انـد

ولی بـا این حـال بـرای اطمینان بیشتر والـدین و آسـودگی خیال ایشان مـا تضمینی را مـعرفی کرده ایم. بر مبنای این گارانتی، در صـورت عـدم حـصول نتیجه در مـدت زمـان مـقرر، شـرکت مـا بـا تـمدید رایگان مـدت در اختیار داشـتن دسـتگاه زردی نـوزاد بـرای ده روز و حتی در صـورت نیاز بـه تـعویض دسـتگاه فـتوتـراپی، تمھیدات درمـانی خـود را شـدیدتـر نـموده تـا نتیجه مـطلوب حـاصـل آید. تـمامی خـدمـات این گـارانتی بـصورت رایگان و در کمترین زمـان ممکن بـه ھـموطـنان گـرامی ارائـه خـواھـد شـد. پـس بـا آسـودگی خیال، سـفارش اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد خـود را بـرای مـا ارسـال نـموده و در کنار اســتفاده از یک دســتگاه بــا کیفیت، از گــارانتی و خــدمــات نــصب و جــمع آوری و آمــوزش مــحوه عملکرد دستگاه بطور رایگان بھره مند شوید.

اطلاعات بیشتر در مورد اجاره دستگاه زردی نوزاد

اگـر بـه اطـلاعـات بیشتری در مـورد چـند و چـون اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد احتیاج دارید می تـوانید بـا شـماره تـلفن ھـای مـوجـود در وب سـایت تـماس گـرفـته و پـرسـشھای خـود را بـا متخصصین مـا مـطرح فرمایید. ما مفتخر و خوشحالیم که می توانیم به حل مشکل زردی فرزندان ایرانزمین کمک کنیم!

زردایران، پیشرو در ارائه خدمات اجاره دستگاه زردی نوزاد

مـروزه زردایران بـا افـزایش مشـتریان و گسـترش حـوزه فـعالیت خـود یکی از بـزرگـترین شـرکت ھـای ارائـه دھـنده خـدمـات اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد اسـت. مـا ھـم از کم شـروع کردیم ولی بـواسـطه پشـتکار، دقـت و اھمیتی که بـه کیفیت خـدمـات خـود می دھیم، نـام خـود را سینه بـه سینه در میان ھـموطـنان گـرامی اشـاعـه دادیم و بـاعـث شـدیم مشـتریان مـا بھـترین مبلغین مـا بـاشـند. بـه ھمین دلیل بـود که تـقاضـا افـزایش یافـت و طـبعاً در جھـت پـاسـخگویی بـه تـقاضـای ھـموطـنان ارجـمند مـا نیز حـوزه فـعالیت و عـرضـه خـدمـات اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد را گسـترش دادیم. اکنون زردایران مفتخـر اسـت که اعـلام نـماید، این شـرکت در سـراسـر اسـتان تھـران و ھمچنین شھـرھـای بـزرگ کشور آمـاده ارائـه سـرویس بـوده و ھمچنین از کلیه اسـتانـھا و شھـرسـتان ھـای کشور نماینده فعال می پذیرد.

ما را دنبال کنید