در صـورتی که قـصد اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد را دارید، حتی اگـر قـصد دارید از سـرویس دھـنده ای دیگر دسـتگاه فتوتراپی را اجاره نمایید. یا چنانچه به اطلاعات بیشتری در مورد دستگاه یا اجاره دستگاه زردی نوزاد نیاز دارید، از طـریق پـل ھـای ارتـباطی بـا مـا در تـماس بـاشید. مـا خـوشـحال و مفتخـر خـواھیم بـود اگـر بـتوانیم شـما را در درمـان نوزاد دلبندتان یاری نماییم.

در مـطالـب گـذشـته بـه تفصیل در مـورد زردی نـوزاد و دلایل مختلفی که آن را سـبب می شـود سـخن گفتیم. در این مــقالــه یکی دیگر از دلایل زردی نــوزاد را بــررسی می کنیم و بــرای ســپس بــرای آن راھکاری قطعی، سـریع و مـقرون بـصرفـه را مـعرفی می نـماییم. در بـرخی مـوارد زردی در نـوزاد از شیر مـادر عـارض می شـود. کم بـودن شیر مـادر و تـغذیه نـاکافی نـوزاد می تـوانـد یکی از دلایل ایجاد زردی در نـوزاد شـود.

گـاھی ھـم تـرکیبات نـامـطلوب شیر مـادر اسـت که بـاعـث ایجاد این عـارضـه می گـردد. مـعمولا در چنین مــواردی، زردی در ھــمان ھــفته اول تــولــد خــود را نــشان می دھــد و تشخیص آن می تــوانــد بـراحتی تـوسـط پـزشک مـتخصص کودکان صـورت پـذیرد. و امـا راھکاری که بـه دلیل سـرعـت درمـان، قطعیت نتیجه و مــقرون بــصرفــه بــودن، ھمیشه بــه شــما پیشنھاد می کنیم! اجــاره دســتگاه زردی نــوزاد. این راھکار، ســریعترین و در عین حــال مــطمئن تــرین راھکاری اســت که می تــوان پیشنھاد کرد. بــا اجــاره دســتگاه زردی نــوزاد بــا مبلغی انــدک می تــوان عــلاوه بــر اســتفاده از آخــرین تکنولــوژی ھــای روز دنیا، سرعت بالای درمان عارضه زردی نوزاد خود را ببینید.

ما را دنبال کنید