تـصور کنید که تصمیم اسـتفاده از دسـتگاه زردی نـوزاد را بـرای بـرطـرف کردن زردی نـوزاد خـود دارید. راھـھایی که پیش رو خـواھید داشـت خـرید یا اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد و یا اسـتفاده از خـدمـات بیمارسـتانی اسـت. اگـر بـخواھید یک دسـتگاه زردی نـوزاد را آنـھم بـرای مـدت درمـان دو سـه روزه نـوزاد خـود خـریداری کنید، بـاید ھـزینه ای در حـدود دو میلیون تـومـان پـرداخـت نـمایید. ھمچنین اسـتفاده از خـدمـات بیمارسـتانی بـاعـث می شـود چـند روز از نـوزاد خـود دور بـوده و ھـزینه ای بیش از ھـزینه اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد بـپردازید.

ولی اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد گـزینه ایست که می تـوانید بـا حـداقـل ھـزینه و راحـت تـرین شـرایط بـه آن فکر کنید. پـس اگـر نیاز بـه مـشاوره و اطـلاع بیشتر در مـورد چـند و چـون اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد دارید بـا مـتخصصان زردایران تـماس گـرفـته و پـرسـشھای خـود را بـا مـا مـطرح نـمایید. مـا ھـمواره بـا افـتخار آمـاده پـاسـخگویی بـه پـرسـشھای شـما عزیزان می باشیم

جاره دستگاه زردی نوزاد از ما

مـا طی سـالیان مـتمادی، تجـربـه تـولید، سـرویس دھی و اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد اکنون مفتخـریم که یکی از بـرتـرین و خـوشـنام تـرین تـولید کنندگـان، وارد کنندگـان و سـرویس دھـندگـان دسـتگاه زردی نـوزاد در ایران ھسـتیم. اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد پـرطـرفـدارتـرین سـرویس مـاسـت که خـوشـبختانـه تابحال بدون حتی یک مورد ناموفق، به ھموطنان گرامی ارائه شده ست. اگـر شـما نیز مـایلید از خـدمـات اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد از طـریق مـا بھـره مـند شـوید و یا در مـورد چـند و چـون سـرویس اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد از مـا احتیاج بـه اطـلاعـات بیشتری دارید، خـوشـحال می شویم پاسخگوی تماس شما بوده و شما را در این امر یاری نماییم.

اجاره دستگاه زردی نوزاد در تھران و شھرستان ھا

کادر حـرفـه ای زردایران بـا تـلاش مـداوم در جھـت گسـترش کیفی و کمی خـدمـات خـود امـروزه آمـاده پـاسـخگویی بـه نیاز مـتقاضیان گـرامی در تھـران و شھـرسـتان ھـاسـت. زردایران عـلاوه بـر تـولید دسـتگاه ھـای فـتوتـراپی مـطابـق بـا بـالاتـرین اسـتانـداردھـای روز دنیا، یکی از وارد کنندگـان اصلی دسـتگاه ھـای فـتوتـراپی خـارجی نیز ھسـت. لـذا، اگـر تـمایل دارید در انـتخاب نـوع دسـتگاه مـورد نـظر خـود انـتخاب بیشتری داشـته بـاشید، زردایران می تـوانـد گـزینه ھـای متعددی را به شما معرفی کند که حتماً باعث رضایت خاطر شما خواھد شد.

خدمات جانبی پس از اجاره دستگاه فتوتراپی

ممکن اسـت شـما نیز از آن دسـته مـتقاضیانی بـاشید که تـابـحال از دسـتگاه ھـای فـتوتـراپی اسـتفاده نکرده انـد. حتی ممکن اسـت تـابـحال یک دسـتگاه فـتوتـراپی را از نـزدیک نـدیده بـاشید! بـرای ھمین مـا خـدمـاتی را پیش بینی کرده ایم که کار شـما را تـا حـد ممکن کم کرده و آسـودگی خیال شـما را بـاعـث می شـود. بـا اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد از زردایران، شـما بـطور رایگان از خـدمـات نـصب، آمـوزش عملکرد و جـمع آوری دسـتگاه بھـره مـند خـواھید شـد. بــعلاوه گــارانتی طــلایی زردایران مبنی بــر تــمدید مــدت درمــان بــرای ده روز بــطور رایگان و در صــورت نیاز تــعویض دستگاه، تضمینی است که می تواند خیال ھر کسی را از بابت حصول قطعی نتیجه مثبت آسوده نماید.

ما را دنبال کنید