در گـذشـته مـردم بـر این بـاور بـودنـد که اسـتفاده از نـور لامـپ ھـا مھـتابی، شیرخشـت و تـرنجبین می تـوانـد زردی نـوزاد را کامـلا نـماید. ولی امـروزه بـا ریشه یابی مشکل، آزمـایشات گـونـاگـون و پیشرفـت ھـمه جـانـبه عـلم و تکنولـوژی بـر این بـاوریم که روش ھـای سنتی درمـان زردی نـوزاد قـابـل اتکاء نـبوده و تـوجیه علمی نـدارد.

بـرای مـثال در درمـان زردی نـوزاد، تـغذیه مـداوم از شیر مـادر و افـزایش دفـع ادرار تـوسـط نـوزاد عـاملی اسـت که درمـان زردی را بـاعـث می شـود. حـال آنکه تـرنجبین و شیرخشـت بیشتر سـبب دفـع مـدفـوع شـده و آنـچنانکه بـاید و شـاید در درمـان زردی نـوزاد تـأثیری نـدارد. بـرای ھمین اسـت که تـوصیه می شـود جھـت درمـان زردی بـه پـزشک مراجعه شود و از راھکارھای علمی بھره گیری گردد.

ما را دنبال کنید