در بـرخی مـوارد عـدم تـطابـق و وجـود نـاسـازگـاری در خـون مـادر و نـوزاد می تـوانـد بـاعـث بـروز زردی در نـوزاد شـود. بـطور مـعمول، اگـر گـروه خـونی نـوزادانی که مـادران آنـھا گـروه خـونی O دارنـد، A یا B بـاشـد، احـتمال زردی افـزایش می یابـد. الـبته این اتـفاق در تـمامی مـوارد مـنطبق، اتـفاق نمی افـتد بلکه درصـد بـروز زردی را افـزایش می دھــد. زردی نــاشی از نــاســازگــاری خــونی یک زردی شــدید اســت و نیاز بــه بســتری و درمــان دارد. در صـورتیکه بـا این نـوع زردی بـرخـورد دارید، حـتماً بـا متخصصین مـا تـماس بگیرید تـا شـما را در مـورد نـحوه درمـان و چند و چون راھکار بی نقص ما که اجاره دستگاه زردی نوزاد است راھنمایی کنند.

ھمچنین در مـوارد دیده شـده که اخـتلاف RH مـادر و نـوزاد بـاعـث بـروز زردی شـده اسـت. تـوضیح اینکه اگـر RH مـادر که فـاکتوری مـوجـود در گـلبول قـرمـز وی می بـاشـد، منفی بـوده و RH نـوزاد مـثبت بـاشـد، بـاز احـتمال ایجاد زردی در نـوزاد افـزایش می یابـد. امـروزه بـا تـزریق آمـپولی بـا نـام روگـام از بـروز این مشکل در حـاملگی بـعدی جـلوگیری می شـود ولی بـرای درمـان مشکل کنونی می تـوانید بـه اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد که راه حـلی ارزان، سریع، مطمئن و تضمین شده است بیاندیشید!

ما را دنبال کنید