الـبته پیش از تـوضیح دربـاره این گـارانتی بـاید این نـوید را بـه شـما بـدھیم که طی سـالیانی که مـا مفتخـر بـه ارائـه سـرویس بـه ھـموطـنان گـرامی خـود بـوده ایم ھـرگـز نیاز بـه اسـتفاده از این گـارانتی نـبوده و تـمامی نـوزادانی که تـحت مـراقـبت مـا روال درمـان زردی را طی نـموده انـد. در مـدت زمـان پیش بینی شـده مـوفـق بـه پشـت سـر گـذاشـتن مشکل زردی شـده انـد ولی بـا این حـال بـرای اطمینان بیشتر والـدین و آسـودگی خیال ایشان مـا تضمینی را مـعرفی کرده ایم که مبنی بـر آن، در صـورت عـدم حـصول نتیجه در مـدت زمـان مـقرر، شـرکت مـا بـا تـمدید رایگان مـدت در اختیار داشـتن دسـتگاه زردی نـوزاد بـرای ده روز و حتی در صـورت نیاز بـه تـعویض دسـتگاه فـتوتـراپی، تمھیدات درمـانی خـود را شـدیدتـر نـموده تـا نتیجه مـطلوب حـاصـل آید. تـمامی خـدمـات این گـارانتی بـصورت رایگان و در کمترین زمـان ممکن بـه ھـموطـنان گـرامی ارائـه خـواھـد شـد. پـس بـا آسـودگی خیال، سـفارش اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد خـود را بـرای مـا ارسـال نـموده و در کنار اســتفاده از یک دســتگاه بــا کیفیت، از گــارانتی و خــدمــات نــصب و جــمع آوری و آمــوزش مــحوه عملکرد دستگاه بطور رایگان بھره مند شوید.

ما را دنبال کنید