زردی نـوزاد در اثـر تخـریب بخشی از گـلبول ھـای قـرمـز عـارض می شـود و ضـایعات آن شـامـل بیلی روبین اسـت که در واقـع عـامـل اصلی ایجاد زردی در نـوزادان می بـاشـد. زردی نـوزادان بـه دو شکل کلی دیده شـــده اســـت. زردی محـــلول در آب و زردی غیر محـــلول در آب. در زردی محـــلول در آب ھـمانـگونـه که از نـامـش بـر می آید، زردی در آب بـدن حـل شـده اسـت که رفـته رفـته تـوسـط کبد و از راه ادراد دفـع می شـود.

در زردی غیر محـلول در آب، بیلی روبین در آب محـلول نیست و از راه ادرار دفـع نمی شـود. بلکه در بـدن بـاقی می مـانـد. این نـوع زردی در صـورت عـدم اقـدام و درمـان بـموقـع بـاعـث افـزایش میزان و رسـوب شـدن بیلی روبین در مـغز نـوزاد شـده و عـقب مـانـدگی ذھنی نـوزاد را بـاعـث خـواھـد شـد. ھـمانـگونـه که می بینید زردی نـوزاد در صـورت عـدم رسیدگی می تـوانـد بسیار خــطرنــاک بــاشــد. ولی علیرغــم حــاد بــودن وضعیت، درمــان آن بسیار راحــت اســت و می تــوان بــا راھکاری سـاده آنـرا بـرطـرف کرد. در گـذشـته درمـان زردی نـوزاد از روشـھای سنتی مـانـند اسـتفاده از بـرخی جـوشـانـده ھـا صـورت می گـرفـته و پـس از آن بـا بـه بـازار آمـدن لامـپ ھـای فـلورسـنت، خـوابـانـدن نـوزاد در زیر لامـپ فـلورسـنت تـا حـدود نـتایج درمـانی بـدسـت می داد.

ولی بـا پیشرفـت عـلم پـزشکی و شــروع تحقیقات جــدی در این زمینه، راھکار آخــر، بھینه شــد و بــاعــث ســاخــت دســتگاھــھای مـخصوصی شـد که بـه بھـترین نـحو و در کوتـاھـترین زمـان زردی نـوزاد را درمـان می کند. دسـتگاه زردی نـوزاد بـا بھـره گیری از لامـپھایی بـا طـول مـوج مـشخص و ھمچنین طـراحی دقیق و کارآمـد، تـمامی نـواقـص راھکار لامـپھای فـلورسـنت را بـرطـرف کرد و بـاعـث شـد طـول درمـان بـطرز چشمگیری ً مـطلوب شـود.

از آنـجا که دسـتگاه زردی نـوزاد در مـدت پـایین آمـده و نتیجه حـاصـله از درمـان کامـلا زمـانی انـدک قـادر اسـت نـوزاد را از چـنگال زردی بـرھـانـد و ھمچنین بـا تـوجـه بـه قیمت نسـبتاً بـالای دسـتگاه آنـھم بـرای دو سـه روز! بـنظر می رسـد اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد بھـترین گـزینه جھـت استفاده از آن باشد.

ما را دنبال کنید