بھـترین راه پیشگیری از وقـوع زردی نـوزاد، تـغذیه مـداوم وی بـا شیر مـادر اسـت. تحقیقات نـشان داده که نـوزادانی که در بـدو تـولـد کمتر از شیر مـادر تـغذیه می کنند، احـتمال ابـتلای بـه زردی در آنـھا بیشتر اسـت. پـس تـغذیه از این مـنبع سـالـم و کامـل می تـوانـد ً در روزھـای اول تـولـد نـوزاد، شیر مـادر زیاد نیست. بـاوجـود این در ھـمان راھکاری بـرای پیشگیری از زردی نـوزاد بـاشـد. مـعمولا شـرایط نیز بـاید تـلاش شـود که نـوزاد بـه صـورت مـداوم و مکرر از شیر مـادر تـغذیه نـماید.

ھمچنین بھـتر اسـت در انـتخاب رنـگ لـباس نـوزاد از رنـگھایی که بـه رنـگ زرد نـزدیک اسـت اسـتفاده نـشود. رنـگ زرد لـباس نـوزاد بـاعـث می شـود در صـورت زردی نـوزاد این امـر دیرتـر تـوسـط والـدین تشخیص داده شـود. پـس انـتخاب رنـگھایی که بـه اصـطلاح بـه زرد نمی زنـد، می تـوانـد زردی نـوزاد را در صورت بروز خیلی سریع نشان دھد.

حجامت و نقش آن در کاھش زردی نوزاد

بسیاری بـر این بـاورنـد که حـجامـت نـوزاد بـاعـث کاھـش زردی او می شـود. بـاید بـگوییم این بـاوری کامـلا ً حـجامـت امـری اسـت که بـرای بـزرگـسالان کاربـرد دارد نـه نـوزادان. درسـت اسـت که نـوزاد بـا عـوارض بسیاری ھـمراه اسـت و اصـولا زردی نـوزاد نـاشی از افـزایش بیلی روبین خـون بـوده و در حقیقت این خـون و عـوامـل وابسـته بـه آنسـتکه در بـروز زردی دخـالـت دارد. ولی با این حال حجامت نوزاد بدلیل خطرات زیاد و اثربخشی کم در زمینه درمان زردی بھیچ وجه توصیه نمی شود. اگـرچـه در بـرخی مـوارد بحـرانی که احـتمال خـطر بسیار بـالاسـت، پـزشک ممکن اسـت دسـتور بـه تـعویض خـون نـوزاد بـدھـد. ولی ً مـتفاوت اسـت. چـراکه تـعویض خـون، عـوارض و خـطراتی که در مـورد حـجامـت بـه آن ذکر شـد را نـداشـته و این امـر بـا حـجامـت کامـلا ً امری بی خطر است.

بھترین راھکار برای درمان زردی نوزاد، اجاره دستگاه زردی نوزاد است

در گـذشـته بـاورھـا و روشـھایی وجـود داشـت که بـرای درمـان زردی نـوزاد مـورد اسـتفاده قـرار می گـرفـت. ولی بـا پیشرفـت عـلم و گسـترش آگـاھی بشـر در زمینه پزشکی، اکثر راھکارھای قدیمی منسوخ شده و باور علمی موجود را نسبت به زردی نوزاد تغییر داده است. در حـال حـاضـر علمی تـرین و تـنھا روش درمـان قطعی زردی نـوزاد، اسـتفاده از دسـتگاه ھـای زردی نـوزاد یا فـتوتـراپی اسـت. این دسـتگاه ھـا بـا تکنولـوژی بـالایی سـاخـته و بھینه شـده و نـتایج حـاصـل از آن بسیار خـوشـنودکننده تـر از نـتایج درمـان ھـای سنتی اسـت. امـا چـگونـه می تـوان یکی از این دسـتگاه ھا را در اختیار داشت؟

از آنـجا که قیمت یک دسـتگاه زردی نـوزاد نسـبت بـه مـدت زمـان دو سـه روزه درمـان زردی بـالاسـت و ھمچنین بـاتـوجـه بـه وجـود راھکاری بھـتر از خـرید یک دستگاه فتوتراپی، بھتر است کمی در این زمینه توضیح داده شود.
شـما نیاز بـه خـرید یک دسـتگاه فـتوتـراپی نـدارید! اگـر نـوزاد شـما مـبتلا بـه زردی شـده، شـما می تـوانید بـه راحتی ھـرچـه تـمامـتر یک دسـتگاه بـا مـشخصات دلـخواه خـود را از مـا اجـاره کنید. اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد بـاعـث صـرفـه جـویی کلانی در ھـزینه ھـای شـما شـده و عـلاوه بـر آن شـما را از خـدمـاتی کامـل و بـا کیفیت از سـوی مـا بھـره مـند می نـماید. نـصب و جـمع آوری رایگان، مـشاوره کامـل و آمـوزش نـحوه عملکرد دسـتگاه خـدمـاتی اسـت که ما بصورت رایگان به شما ارائه می دھیم. ولی فواید راھکار اجاره دستگاه زردی نوزاد به ھمینجا ختم نمی شود! بـه ھـمراه قـرارداد اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد، شـما یک گـارانتی کامـل از مـا دریافـت می کنید تـا اگـر بـه ھـر دلیلی در مـدت زمـان مـقرر که در ٩٩ درصـد مـوارد بین دو تـا سـه روز اسـت، نتیجه مـطلوب را نـدیدید، بـتوانید ھـمان دسـتگاه یا حتی دسـتگاھی جـدید را بـرای مـدت ١٠ روز دیگر بـصورت رایگان در اختیار داشته و تا درمان قطعی نوزاد دلبندتان نزد خود نگھدارید.

ھـمانـگونـه که می بینید، صـرفـه جـویی کلان در ھـزینه، گـارانتی مطمئنی که خیال شـما را از ھـر جھـت آسـوده خـواھـد کرد و ھمچنین خـدمـات بـا کیفیت و کامل تیمی با تجربه، دلائلی غیر قابل چشم پوشی است که شما را به اجاره دستگاه زردی نوزاد از ما ترغیب خواھد کرد! برای کسب اطلاع بیشتر یا اجاره دستگاه زردی نوزاد، در ھر ساعت از شبانه روز که تماس بگیرید، ما را خوشحال و مفتخر نموده اید!

ما را دنبال کنید