مکانیسم دسـتگاه ھـای فـتوتـراپی بسیار پیچیده اسـت. این دسـتگاه ھـا عـلاوه بـر اسـتفاده از طـول مـوج ۴٨٠ نـانـومـتر و لامـپ ھـای ضـدحـرارت بـرپـایه طـراحی خـاصی سـاخـته شـده که در آن پیشگیری از تـمامی آسیب ھـایی که ممکن اسـت در پـروسـه درمـان مـتوجـه نـوزاد بـاشـد مـورد تـوجـه قـرار گـرفـته اسـت. حـال آنکه اسـتفاده از لامـپ فـلورسـنت بـاوجـود شـباھـت ظـاھـری بـه دسـتگاه زردی نـوزاد، ھیچ نقشی در درمـان زردی نـوزاد نـخواھـد داشـت.

پـس بھـتر اسـت ھـمگام بـا آخـرین دسـتاوردھـای تکنولـوژیک بشـر در زمینه درمـان زردی، به اجاره دستگاه زردی نوزاد بعنوان راھکار صحیح و اثربخش بیاندیشیم و از راھکارھایی که پایه علمی ندارند پرھیز کنیم.

خطرات استفاده از لامپ مهتابی برای درمان زردی نوزاد

همانگونه که می دانید لامپ فلورسنت یک ابزار پزشکی نبوده و اساساً برای درمان زردی نوزاد تولید نمی شود. برای همین بسیاری از نکات ریز و درشت فنی که باید در ساخت دستگاه درمان زردی نوزاد لحاظ شود در تولید آن مورد توجه قرار نگرفته است که این امر لامپ مهتابی را به گزینه ای نا مناسب برای درمان زردی نوزاد بدل می کند. یکی از این موارد ایجاد گرمای است. اگرچه درصد تولید نور در لامپهای فلورسنت بسیار بالاتر از لامپ های عادی است ولی باز هم مقداری از انرژی الکتریکی وارده را به گرما تبدیل می نماید که این یک فاکتور منفی برای پروسه معلاجه زردی نوزاد به شما می رود.

خطر شکستن لامپ

شما بعنوان والدین نوزاد باید بیش از هر کس دیگری مراقب و نگران سلامت نوزاد خود باشید. در نظر داشته باشید که استفاده از لامپ فلورسنت برای درمان زردی نوزاد همواره خطر جاسازی و طراحی فضا راطلب می کند. اگر لامپ در اثر برخورد نوزاد یا یک شیء یشکند چه؟ همچنین در بعضی موارد لامپ های فلورسنت بدون برخورد هم شکسته می شوند. دلایلی که این نوع شکستگی ها را باعث می شود اعم است از تغییر دما، اتمام طول عمر لامپ، نوسان جریان و... پس قبل از انتخاب راه مناسب درمان زردی نوزاد خود، به تمام جوانب آن بیاندیشید.

ما را دنبال کنید