روشھای سنتی یا روش ھای جدید؟

روشهای سنتی و جدید درمان زردی نوزاد

در گـذشـته مـردم بـر این بـاور بـودنـد که اسـتفاده از نـور لامـپ ھـا مھـتابی، شیرخشـت و تـرنجبین می تـوانـد زردی نـوزاد را کامـلا نـماید. ولی امـروزه بـا ریشه یابی مشکل، آزمـایشات گـونـاگـون و پیشرفـت ھـمه جـانـبه عـلم و تکنولـوژی بـر این بـاوریم که روش ھـای سنتی درمـان زردی نـوزاد قـابـل اتکاء نـبوده و تـوجیه علمی نـدارد.

ادامه مطلب...

زردی ناشی از ناسازگاری در خون

زردی نوزاد ناشی از ناسازگاری خونی

در بـرخی مـوارد عـدم تـطابـق و وجـود نـاسـازگـاری در خـون مـادر و نـوزاد می تـوانـد بـاعـث بـروز زردی در نـوزاد شـود. بـطور مـعمول، اگـر گـروه خـونی نـوزادانی که مـادران آنـھا گـروه خـونی O دارنـد، A یا B بـاشـد، احـتمال زردی افـزایش می یابـد. الـبته این اتـفاق در تـمامی مـوارد مـنطبق، اتـفاق نمی افـتد بلکه درصـد بـروز زردی را افـزایش می دھــد. زردی نــاشی از نــاســازگــاری خــونی یک زردی شــدید اســت و نیاز بــه بســتری و درمــان دارد. در صـورتیکه بـا این نـوع زردی بـرخـورد دارید، حـتماً بـا متخصصین مـا تـماس بگیرید تـا شـما را در مـورد نـحوه درمـان و چند و چون راھکار بی نقص ما که اجاره دستگاه زردی نوزاد است راھنمایی کنند.

ادامه مطلب...

اجاره دستگاه زردی نوزاد، راھی قطعی و سریع است

اجاره دستگاه زردی نوزاد

در گـذشـته راھکارھـایی سنتی و نیمه علمی بـرای درمـان زردی نـوزاد وجـود داشـت که این نیاز بشـر نیز بـا پیشرفـت عـلم و صـنعت مـورد تـوجـه قـرار گـرفـته و پیشرفـت بسـزایی داشـت. امـروزه بـا وجـود دسـتگاه ھـای پیشرفـته درمـان زردی نـوزاد و در دسـترس بـود خـدمـات اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد دیگر کمتر کسی بـه فکر راھکارھای قدیمی است. زیرا با مبلغی بسیار پایین و در زمانی بسیار کوتاه می توان مشکل زردی نوزاد را از طـرق علمی و تضمینی بـه بھـترین نـحو مـداوا کرد. در صـورتیکه شـما ھـم نیاز بـه خـدمـات اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد دارید و یا بـه اطـلاعـاتی در این زمینه نیاز دارید بـا زردایران تـماس بگیرید. مـا ھمیشه در کنار شـما بوده و ھستیم!

گارانتی ما برای اجاره دستگاه زردی نوزاد

گارانتی اجاره دستگاه زردی نوزاد

الـبته پیش از تـوضیح دربـاره این گـارانتی بـاید این نـوید را بـه شـما بـدھیم که طی سـالیانی که مـا مفتخـر بـه ارائـه سـرویس بـه ھـموطـنان گـرامی خـود بـوده ایم ھـرگـز نیاز بـه اسـتفاده از این گـارانتی نـبوده و تـمامی نـوزادانی که تـحت مـراقـبت مـا روال درمـان زردی را طی نـموده انـد.

ادامه مطلب...

اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد

اجاره دستگاه زردی نوزاد

زردی نـوزاد در اثـر تخـریب بخشی از گـلبول ھـای قـرمـز عـارض می شـود و ضـایعات آن شـامـل بیلی روبین اسـت که در واقـع عـامـل اصلی ایجاد زردی در نـوزادان می بـاشـد. زردی نـوزادان بـه دو شکل کلی دیده شـــده اســـت. زردی محـــلول در آب و زردی غیر محـــلول در آب. در زردی محـــلول در آب ھـمانـگونـه که از نـامـش بـر می آید، زردی در آب بـدن حـل شـده اسـت که رفـته رفـته تـوسـط کبد و از راه ادراد دفـع می شـود.

ادامه مطلب...

درمان زردی نوزاد در منزل

اجاره دستگاه زردی نوزاد

اجاره دستگاه زردی نوزاد

شرکت زردایران پیشگام در صنعت تولید دستگاه های فتوتراپی و اجاره دستگاه زردی نوزاد است. این شرکت با سالها تجربه در امر درمان زردی نوزاد به والدین، پزشکان و مراکز درمانی خدمات اجاره دستگاه زردی نوزاد را ارائه داده و در ۱۰۰ درصد موارد موفق عمل کرده است. شما با اجاره دستگاه زردی نوزاد از زردایران خدمات جانبی با کیفیت و کاملی را دریافت خواهید کرد. خدماتی مانند نصب، آموزش کامل کار با دستگاه، جمع آوری، پشتیبانی ۲۴ ساعته و کامل.

ادامه مطلب...

دستگاه زردی نوزاد چیست؟

اجاره دستگاه زردی نوزاد

دستگاه زردی نوزاد یا دستگاه فتوتراپی دستگاهی است که از آن برای درمان زردی نوزاد استفاده می شود. این دستگاه با مکانیزمی علمی و هوشمندانه باعث می شود زردی نوزاد طی یک دوره کوتاه درمان شود. روشی که در درمان توسط دستگاه زردی نوزاد مورد استفاده قرار می گیرد، تابش نور با طول موجی خاص به بخش هایی از بدن نوزاد است. با استفاده از نیروی این طول موج از نور بخش هایی که در معرض نور قرار می گیرد دریچه ای برای ورود نیرویی می شود که مستقیماً به بیلی روبین خون نوزاد اعمال می گردد.

ادامه مطلب...

راھھای پیشگیری از زردی نوزاد

اجاره دستگاه زردی نوزاد

بھـترین راه پیشگیری از وقـوع زردی نـوزاد، تـغذیه مـداوم وی بـا شیر مـادر اسـت. تحقیقات نـشان داده که نـوزادانی که در بـدو تـولـد کمتر از شیر مـادر تـغذیه می کنند، احـتمال ابـتلای بـه زردی در آنـھا بیشتر اسـت. پـس تـغذیه از این مـنبع سـالـم و کامـل می تـوانـد ً در روزھـای اول تـولـد نـوزاد، شیر مـادر زیاد نیست. بـاوجـود این در ھـمان راھکاری بـرای پیشگیری از زردی نـوزاد بـاشـد. مـعمولا شـرایط نیز بـاید تـلاش شـود که نـوزاد بـه صـورت مـداوم و مکرر از شیر مـادر تـغذیه نـماید.

ادامه مطلب...

ھزینه اجاره دستگاه زردی نوزاد

اجاره دستگاه زردی نوزاد

اجاره دسـتگاه زردی نـوزاد راھکاری ھـوشـمندانـه اسـت. چـراکه بـا این کار دیگر نیاز نیست چـند میلیون تـومـان صـرف خـرید یک دسـتگاه فـتوتـراپی نـمایید. بلکه بـا پـرداخـت مبلغی انـدک می تـوانید این دسـتگاه را بـرای تـمامی مـدت درمـان اجـاره نـمایید. عـلاوه بـر آن از خدماتی بھره مند شوید که ھمگی مورد نیاز شما بوده و بطور رایگان به شما ارائه می شود.

ادامه مطلب...

لامپ ھای فلورسنت و مقایسه آن با دستگاه فتوتراپی

درمان زردی نوزاد با لامپ مهتابی

مکانیسم دسـتگاه ھـای فـتوتـراپی بسیار پیچیده اسـت. این دسـتگاه ھـا عـلاوه بـر اسـتفاده از طـول مـوج ۴٨٠ نـانـومـتر و لامـپ ھـای ضـدحـرارت بـرپـایه طـراحی خـاصی سـاخـته شـده که در آن پیشگیری از تـمامی آسیب ھـایی که ممکن اسـت در پـروسـه درمـان مـتوجـه نـوزاد بـاشـد مـورد تـوجـه قـرار گـرفـته اسـت. حـال آنکه اسـتفاده از لامـپ فـلورسـنت بـاوجـود شـباھـت ظـاھـری بـه دسـتگاه زردی نـوزاد، ھیچ نقشی در درمـان زردی نـوزاد نـخواھـد داشـت.

ادامه مطلب...

زردی ناشی از ناسازگاری در خون

دستگاه زردی نوزاد

در بـرخی مـوارد عـدم تـطابـق و وجـود نـاسـازگـاری در خـون مـادر و نـوزاد می تـوانـد بـاعـث بـروز زردی در نـوزاد شـود. بـطور مـعمول، اگـر گـروه خـونی نـوزادانی که مـادران آنـھا گـروه خـونی O دارنـد، A یا B بـاشـد، احـتمال زردی افـزایش می یابـد. الـبته این اتـفاق در تـمامی مـوارد مـنطبق، اتـفاق نمی افـتد بلکه درصـد بـروز زردی را افـزایش می دھــد. زردی نــاشی از نــاســازگــاری خــونی یک زردی شــدید اســت و نیاز بــه بســتری و درمــان دارد.

ادامه مطلب...

ما را دنبال کنید